Heavy Machine

001

NO: B-1380
Make: KOAMTSU
Year: 2006
Model: PC38UU-3
SN: 96XX
Model of Engine: 3D84E

001

NO: B-1357
Make: HITACHI
Year: 1998
Model: EX55UR-3
SN: 1BHP0052XX
Model of Engine:4LE1

KLD65ZⅡ001

NO:B-1306
Make: KAWASAKI
Year: 1987
Model: KLD65Z-2
SN: 65H1-03XX
Model of Engine: 6BG1

001

NO: B-1241
Make: HITACHI
Year: 1994
Model: EX100-3
SN: 12S-353XX
Model of Engine: 4BD1

001

NO: B-1290
Make: HITACHI
Year: 2005
Model: ZX30UR
SN: HCM1LH00H000207XX
Model of Engine: V1505-KA

001

NO: B-1235
Make: HITACHI
Year: 1999
Model: EX200-5
SN: 14HP-0898XX
Model of Engine: A-6BG1T

001

NO: B-1240
Make: KOAMTSU
Year: 2009
Model: PC78US-8
SN: 155XX
Model of Engine: SAA4D95LE-5-C

001

NO: B-1163
Make: CATERPILLAR
Year: 1997
Model: D3C
SN: 9CL008XX
Model of Engine: 3046

001

NO: B-1219
Make: KOAMTSU
Year: 1996
Model: PC75UU-2
SN: 111XX
Model of Engine: 4D95L

001

NO: B-1110
Make: TCM
Year: 2005
Model: L13T-3
SN: 649031XX
Model of Engine: BB-4BG1T


NO: B-1080
Make: TCM
Year:1974
Model: 45
SN: 62110**
Model of Engine: D500PJ

PC35R-8.001

NO: B-373
Make: KOAMTSU
Year: 1996
Model: PC35R-8
SN: 356XX
Model of Engine: 3D84E-3F

PC120-6ZE001

NO: B-364
Make: KOMATSU
Year: 1998
Model: PC120-6ZE GTR-1201
SN: 58363
Model of Engine: S4D102E

CR36B001

NO: B-142
Make: OKADA AIYON
Year: 1994
Model: CR36B
SN: 3645059
Model of Engine: 7JK08907


NO: B-290
Make: KOMATSU
Year: 1989
Model: HD325-5
SN: 2715
Model of Engine: SA6D140


NO: J-080
Make: NICHIJO MANUFACTURING
Year: Nov. 1996
Model: R02A
Chassis #: R02A-0019
Mileage: 43,391km


NO: J-079
Make: NICHIJO MANUFACTURING
Year: Nov. 1996
Model: R02A
Chassis #: R02A-0018
Mileage: 42,978km


NO: A-148
Make: TOYOTA
Year: 2007
Model: 50-8FDJ35
SN: 508FDJ35-112**
Model of Engine: